چهارشنبه 1 خرداد 1398

تعرفه عوارض حق الثبت شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض دیوار کشی شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض تمدید پروانه شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض صدور مجوز نصب پل شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض بر تبلیغات محیطی شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌ها شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض آتش نشانی و فضای سبز شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض احداث، صدور مجور درب و پنجره شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض احداث، صدور مجوز مخزن شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم تجاری شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض صدور مجوز احداث ساختمان در باغ شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض احداث، صدور مجوز استخر يا آبگير شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض سطح شهر املاک با کاربری های مختلف شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض قطع اشجار و خسارت به فضای سبز شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه نقل و انتقال امتياز آژانسهاي تاكسي سرويس شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض تعمیرات، صدور مجوز تعمیر مستحدثات شهرداری خورزوق سال 1397

تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری شهرداری خورزوق سال 1397