چهارشنبه 24 مرداد 1397

مزایدات و مناقصات

مناقصه عمومی عملیات جدول گذاری وپیاده روسازی خیابان شهید چمران(مرحله اول)

شهرداری خورزوق در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی استانی و بودجه سال جاری شهرداری ، عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی خیابان شهید چمران شهر خورزوق را به مبلغ برآوردی 4/200/000/000 ریال بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه و ابنیه سال 1397 به شرح اسناد پیوست از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند.لذا شرکت های واجد صلاحیت می توانند در مناقصه مذکور شرکت نموده و مدارک خود را تا پایان وقت اداری 97/5/14 به شهرداری ارائه نمایند.
متن کامل مناقصه به شرح ذیل می باشد:

Scan01

Scan1001

مناقصه عمومی عملیات خرید واجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر (مرحله اول)

شهرداری خورزوق در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی استانی و بودجه سال جاری شهرداری ، عملیات خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری معابر و ترمیم ترانشه های شهر خورزوق را به مبلغ برآوردی 3/500/000/000 ریال به شرح اسناد پیوست از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند.لذا شرکت های واجد صلاحیت می توانند در مناقصه مذکور شرکت نموده و مدارک خود را تا پایان وقت اداری 97/5/14 به شهرداری ارائه نمایند.
متن کامل مناقصه به شرح ذیل می باشد:

Scan1002

Scan1003

مناقصه تکمیل پروژه سفت کاری ساختمان ورزش باستانی (مرحله اول)

شهرداری خورزوق در نظر دارد با عنایت به مجوز شماره 47 مورخ 97/4/4 شورای اسلامی شهر خورزوق ، از محل اعتبارات عمرانی سال جاری شهرداری، عملیات تکمیل پروژه سفت کاری ساختمان ورزش باستانی شهر خورزوق (زورخانه) را با مبلغ برآوردی 2/900/000/000 ریال بر اساس فهرست بهاء پایه رشته ابنیه سال 1397 به شرح اسناد پیوست از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند.لذا شرکت های واجد صلاحیت می توانند با توجه به شرایط ذکر شده در این مناقصه ، تا تاریخ 97/5/14 مدارک و پیشنهادات خود را به شهرداری تحویل نمایند.
متن کامل مناقصه به شرح ذیل می باشد:

 

Scan1004

 

Scan10005

 

 

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی