پنجشنبه 27 تير 1398

مزایدات و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی ( مرحله اول)

شهرداری خورزوق در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی بودجه سال جاری شهرداری ، اجرای مقبره شهدای گمنام شهر خورزوق را با مبلغ برآوردی 2/800/000/000 ریال ( دویست و هشتاد میلیون تومان ) بر اساس فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه سال 1398 به شرح اسناد پیوست از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند . لذا شرکت های واجد صلاحیت می توانند ، در مناقصه مذکور شرکت نموده و مبالغ پیشنهادی خود را به شرح جدول ذیل اعلام نمایند. 

 

1

2

آگهی منقاصه عمومی (مرحله اول)

شهرداری خورزوق در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی بودجه سال جاری شهرداری خورزوق ، عملیات خرید و حمل و نصب قطعات (دیوار) پیش ساخته بتنی پروژه دیوار کشی باغ بانوان شهر خورزوق و بتن مگر زیردیواره ها را با مبلغ برآوردی 2/000/000/000 ریال ( دو میلیارد ریال ) به شرح ذیل الذکر از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند . لذا شرکت های واجد صلاحیت میتوانند ، در مناقصه مذکور شرکت نموده و مبالغ پیشنهادی خود را به شرح جدول ذیل اعلام نمایند.

 

Scan1

 

Scan10001

 

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی