چهارشنبه 27 دي 1396

مزایدات و مناقصات

تجدید مزایده

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره دویست وشصت شورای اسلامی شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید پارسی بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.لذا پیشنهاد کنندگان جهت اخذ مدارک  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/9/28  فرصت دارند.

 

Scan10001

مزایده فروش زمین

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره دویست وشصت شورای اسلامی شهر خورزوق در نظر دارد قطعه زمینی متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید پارسی را به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. پیشنهاد دهندگان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 4 / آبان ماه /96 جهت اخذ مدارک از واحد امور مالی شهرداری فرصت مراجعه دارند.

Scan1

تجدید مناقصه جدولگذاری معابر سیمرغ

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابر شهرک سیمرغ شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ( در صورت نیاز) وتهیه ونصب جدول بتنی و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ می گردد ، با شرایط ذیل اقرام نماید. پیشنهادکنندگان جهت اخذ مدارک تا پایان وقت اداری تاریخ 96/10/10 فرصت برای مراجعه دارند.

Scan2

مناقصه جدولگذاری معابر سیمرغ

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابر شهرک سیمرغ شامل خاکبرداری ،شفته ریزی (در صورت نیاز) وتهیه ونصب جدول بتنی و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ میگردد. با شرایط زیر اقدام نماید.

Scan10002

مناقصه جدولگذاری

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری وپیاده روسازی شامل خاکبرداری ، خاکریزی با خاک تونان و ایجاد تراکم لازم ،حمل خاک و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ می گردد. با شرایط ذکر شده اقدام می نماید.

Scan1

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی