چهارشنبه 27 دي 1396

مناقصات

تجدید مناقصه جدولگذاری معابر سیمرغ

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابر شهرک سیمرغ شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ( در صورت نیاز) وتهیه ونصب جدول بتنی و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ می گردد ، با شرایط ذیل اقرام نماید. پیشنهادکنندگان جهت اخذ مدارک تا پایان وقت اداری تاریخ 96/10/10 فرصت برای مراجعه دارند.

Scan2

مناقصه جدولگذاری معابر سیمرغ

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری معابر شهرک سیمرغ شامل خاکبرداری ،شفته ریزی (در صورت نیاز) وتهیه ونصب جدول بتنی و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ میگردد. با شرایط زیر اقدام نماید.

Scan10002

مناقصه جدولگذاری

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری وپیاده روسازی شامل خاکبرداری ، خاکریزی با خاک تونان و ایجاد تراکم لازم ،حمل خاک و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ می گردد. با شرایط ذکر شده اقدام می نماید.

Scan1

مناقصه آسفالت معابر سطح شهر

شهرداری خورزوق در نظر دارد باستناد بودجه مصوب سال 1396 نسبت به آسفالت معابر سطح شهرشامل تراش آسفالت قدیمی با دستگاه پخش - MC و آسفالت ریزی با اعتبار 7/600/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بر اساس فهرست بها راه وباند سال 1396 اقدام نماید . لذا پیشنهاد دهندگان  جهت مراجعه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 9 / آبان ماه /96 جهت اخذ مدارک مربوطه  به واحد امور مالی شهرداری فرصت دارند.

Scan10001

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی