شهرداران سابق

مهندس احتشام زاده
مهندس احتشام زاده شهردار
زمان خدمت: 1396-1400
download
مهندس حجازی شهردار
زمان خدمت:1392-1396
یاری شهرداری خورزوق
مهندس یاری شهردار
زمان خدمت:: 1390-1392
person.jpg
مهندس قیصری شهردار
زمان خدمت:: 1384-1390