شهرداران سابق

مهندس احتشام زاده
مهندس احتشام زاده شهردار
زمان خدمت: 1396-1400
download
مهندس حجازی شهردار
زمان خدمت:1392-1396
person.jpg
نام و نام خانوادگی شهردار سابق شهردار
زمان خدمت:1310
person.jpg
نام و نام خانوادگی شهردار سابق شهردار
زمان خدمت:1310