شهرداران سابق

مهندس احتشام زاده
مهندس احتشام زاده شهردار
زمان خدمت: ۱۳۹۶-۱۴۰۰
download
مهندس حجازی شهردار
زمان خدمت:۱۳۹۲-۱۳۹۶
یاری شهرداری خورزوق
مهندس یاری شهردار
زمان خدمت:: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
person.jpg
مهندس قیصری شهردار
زمان خدمت:: ۱۳۸۴-۱۳۹۰