درباره شهردار

سید فضل اله هاشمی

شهردار خورزوق

دانشجو دکترای تخصصی مدیریت ساخت و پروژه 

مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک 

مدرک کارشناسی مهندس عمران عمران