درباره شهردار

سید فضل اله هاشمی

شهردار خورزوق

مدرک کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت و پروژه

متولد ۱۳۵۷/۱۰/۲۱