درباره شهردار

سید فضل اله هاشمی

شهردار خورزوق

دانشجو دکترای تخصصی مدیریت ساخت و پروژه دانشگاه آزاد نجف آباد

مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئو تکنیک دانشگاه آزاد نجف آباد

مدرک کارشناسی مهندس عمران عمران دانشگاه یزد