خدمات الکترونیک شهرداری خورزوق عمران ، حمل و نقل و ترافیک پرداخت آنلاین خدمات شهری ارتباطات مردمی شهرسازی

کلمات کلیدی: درخواست شهرسازی , عوارض نوسازی, گواهی, عوارض خودرو, عوارض ...

جدیدترین خدمات

جدیدترین خدمات الکترونیکی شهرداری خورزوق در این قسمت قابل دسترسی می باشد

نقشه همراه

خدمات مکان محور

درخواست هرس

فضای سبز

محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

مالی و پرداخت

درخواست آبیاری

فضای سبز

مجوز قطع درختان سبز شهر

فضای سبز

سوابق آرا کمیسیون

شهرسازی

درخواست کاشت نهال

فضای سبز

سوابق پرداخت نوسازی

مالی و پرداخت

تصدیق گواهی

شهرسازی

درخواست احداث فضا سبز

فضای سبز

محاسبه و پرداخت عوارض صنفی

مالی و پرداخت

پاسخ استعلام بانک و ادارات

شهرسازی